عشق .عاشقی .حقیت

عشـــــــق ینــــــی وقتــــی کــــه دستتو میگیرم.مطمئن باشم که از خوشی میمیرم